Тыва дыл 7

Ооржак Б. З. – учитель тувинского языка и литературы
7к класс

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 27 01.2022г. Сос каттыжыышкынынын грамматиктиг уткалары По платформе zoom Выучить правила Мергежилге  245
2 29. 01.2022г. Сос каттыжыышкыннарынын чугула  созунун аайы-биле болуктери По платформе zoom Мергежилге 253
3 29.01.2022г. Б. Хоменмей «Чуу болганыл?» По платформе zoom Тондур номчуур, айтырыгларга харыылаар
4 31.02.2022 Сос каттыжыышкыннарында болгаш домакта состернин холбаалары     По платформе zoom М 257
5 31.02.2022г Чечен чугаа дугайында билиг.О. Сувакпит «Ыылар» По платформе zoom Конспект Номчуур
6 03.02.2022г Сос каттыжыышкыннарында болгаш домакта состернин холбаалары   По платформе zoom Ар.144 сайгарылга
7 05. 02.2022г Сос каттыжыышкыннарынын сайгарылгазы   По платформе zoom М. 258
  К. Кудажы «Кызыл-Борттуг» По платформе zoom Номчуур
8 07.02.2022г. Домактын тургузуу болгаш грамматиктиг утказы По платформе zoom М 50
9 07.02.2022г. К. Кудажы «Кызыл-Борттуг»5-7ги эгелер По платформе zoom Номчуур, Чогаадыгга белеткенир
10 10.02.2022г. Домактын чугула кежигуннери. Кол сос биле соглекчинин аразында тааржылга По платформе zoom М 54
11 12.02.2022г. Кол состун илереттинери По платформе zoom М 59
12 12.02.2022г. Чогаадыг «Кызыл-Борттуг Тывага чаартылгаларнын киржикчизи» По платформе zoom Айтырыгларга харыылаар

Допчут Анита Товуевна – учитель тувинского языка и литературы
7д,7е

Дата Тема урока Ссылка на урок Дом задание
1 08.02.2022 Байдалдың  бөлүктери &20 Мергежилге 116
2 09.02.2022 Бөдүүн домактың синтаксистиг сайгарылгазы   Мергежилге117
3 10.02.2022 Катаптаашкын   Дурумнерни ооренир

Хертек Сесимаа Дамбааевна, Тыва дыл, 7з

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
7. 9.02.2022. Ч\С.Созуглелдин утказын   Мерг 108.
     Чугаалаар.    
 8. 10.02.2022. Капсырылга.   П.20. Мерг112
9. 11.02.2022. Байдал    П.21.Мерг116.

7д,7е

Дата Тема урока Ссылка на урок Дом задание
1 01.02.2022 Эдертиг    
2 02.02.2022 Байдал &20 Мергежилге120
3 03.02.2022 Байдалдын илереттинери &20 Мергежилге121

7и, 7ж классы – Родной язык

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание
1 01.02.2022 Параграф 20 Выполнить  упр.118 стр.216
2 02.02.2022 Параграф 21 Стр.217 читать Выполнить упр. 124, стр.219
3 03.02.2022 Параграф 21 Учить правило Выполнить упр.124, стр.219
4 04.02.2022 «Второстепенные члены предложения» Стр.220 упр.138
№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание
1 08.02.2022 7ж Параграф 22 стр.221 Выполнить  упр.131 стр.222
2 09.02.2022 7ж Параграф 23 стр.222 Выполнить упр. 135, стр.224
3 11.02.2022 7ж Параграф 24 стр.225 Выполнить упр.139, стр.226
4 09.02.2022 7и   Параграф 22 стр.221 Выполнить  упр.131 стр.222
5 10.02.2022 7и Параграф 23 стр.222 Выполнить упр. 135, стр.224
6 11.02.2022 7и Параграф 24 стр.225 Выполнить упр.139, стр.226

7и, 7ж классы – Родной язык

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание
1 25.01.2022 Параграф 20 Учить правило стр.214 Выполнить  упр.120 стр.216
2 27.01.2022 «Обстоятельства» Учить правило Выполнить упр. 121, стр.217
3 28.01.2022 «Обстоятельства» Учить правило Выполнить упр.118, стр .216

Допчут Анита Товуевна – учитель тувинского языка и литературы

7д,7е

Дата Тема урока Ссылка на урок Дом задание
1 25.01.2022 Тодарадылга &18 Мергежилге 106
2 26.01.2022 Тодарадылганын илереттинери &18 Мергежилге107
3 27.01.2022 Капсырылга &19 Мергежилге 112

Хертек С.Д.- учитель родного языка и литературы                                                    

 7 класс

                                                    Тыва дыл

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1. 26.01.2022 Соглекчинин хевирлери.   п.14 Мерг 79.
2. 27.01.2022 Домактын чугула кежигуннеринге катаптаашкын.   п.15 Мерг 86,87.
3. 28.01.2022. Домактын ийиги черге кежигуннери. Немелде.   п. 16,17. Мерг 102,103.
4. 03.02.2022. Немелденин илереттинер аргалары.   п. 17 Мерг 106.
5. 04.02.2022. Тодарадылга   п. 18 Мерг 107, 109.

7к класс

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 27 01.2022г. Сос каттыжыышкынынын грамматиктиг уткалары По платформе zoom Выучить правила Мергежилге  245
2 29. 01.2022г. Сос каттыжыышкыннарынын чугула  созунун аайы-биле болуктери По платформе zoom Мергежилге 253
3 29.01.2022г. Б. Хоменмей «Чуу болганыл?» По платформе zoom Тондур номчуур, айтырыгларга харыылаар
4 31.02.2022 Сос каттыжыышкыннарында болгаш домакта состернин холбаалары     По платформе zoom М 257
5 31.02.2022г Чечен чугаа дугайында билиг.О. Сувакпит «Ыылар» По платформе zoom Конспект Номчуур
6 03.02.2022г Сос каттыжыышкыннарында болгаш домакта состернин холбаалары   По платформе zoom Ар.144 сайгарылга
7 05. 02.2022г Сос каттыжыышкыннарынын сайгарылгазы   По платформе zoom М. 258
  К. Кудажы «Кызыл-Борттуг» По платформе zoom Номчуур