Родная литература 9

Хертек Сесимаа Дамбааевна, Тыва чогаал, 9е,з

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
9. 10.02.2022. С.Пюрбю. «Кызыл кош»    
  10.02.2022 Сагыш-сеткил культуразынын кодурлуушкуну.   Идейлиг утказы.Уран-чечени.
 10. 11.02.2022.  С.Сарыг-оол. «Белек»1,2к   1.2кезектерин сайгарар.Илдир-
  11.02.2022.  Илдирмаа-мурнакчы анчы.    Маага хар-к  а бээр.

Таршинаева Ш. С. – учитель тувинского языка и литературы
 9 Ж класс
Тувинская литература

№ п/п Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 07. 02. 2022 год  С. Б. Пюрбю «Тулчуушкунче». Утказы, уран-чечени.   1. Шулукту номчуур; 2. Шулуктун долу сайгарылгазын кылыр.  

9е,з
Хертек Сесимаа Д. учитель родного языка и литературы
Тыва чогаал

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
7. 3.01.2022. Чогаадыгнын частырыглары-    Классиктиг,тоогу-ооредиглиг,
  3.01.2022.  биле ажыл.    Деп с\к тайылб-р
 8. 4.01.2022.  С.Пюрбю. «Тулчуушкунче»Патриотчу    Тема, идеязы.
  4.01.2022.  Лириканын бедик салдары.    Доктаадыр!!

Таршинаева Ш. С. – учитель тувинского языка и литературы
 9 Ж класс Тувинская литература

№ п/п Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 31.01.2022 год  В. Ш. Кѳк-оол «Хайыраан бот»   1. Чогаадыг «В. Ш. Кѳк-оолдуң «Хайыраан бот» деп шиизинде Караның овур-хевири»  

Чадамба А.Х. – учитель родного языка и литературы
9д класс – Родная литература

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание
1 02.02.2022   Чогаадыг «Карага чагаам»
2 04.02.2022 С.Пюрбю «Кызыл кош» Стр.166-167 3 строфаны доктаадыр

9д класс – Родная литература

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание
1 26.01.2022 «Трагедия» Стр.162-166 конспект
2 28.01.2022 С.Пюрбю «Тулчуушкунче» Наизусть выучить стихи «Тулчуушкунче»

9д класс – Родная литература

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание
1 09.02.2022 С.Пюрбю «Кызыл кош» Стр.166-168 читать, вопрос 9 ответить письменно
2 11.02.2022 С.Сарыг-оол «Белек» Читать стр.168-182 Ответить на вопросы 4-5 письменно

Таршинаева Ш. С. – учитель тувинского языка и литературы
 9 Ж класс /
Тувинская литература

№ п/п Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 24.01.2022 год  В. Ш. Кѳк-оол «Хайыраан бот»   1. Маадырларга характеристика бээр;  
2. Схема долдурар; Шииниң маадырлары    Мѳзүлүг           Мѳзү чок   3. Улустуң аас чогаалындан чижектерни тывар.

Хертек С.Д.- учитель родного языка и литературы.

9 «е», «з» классы

Тыва литература.
1 14.01.2022. В.Кок-оол-тыва драматургиянын эгелекчизи. «Хайыраан бот» -баштайгы шии  чогаалы.    
2 20.01.2022. В.Кок-оол «Хайыраан бот» 2,3 кожегелери     2,3к номчуур.
3   21.01.2022. «Хайыраан бот»-олум чок чогаал.   Номчуур,? харыылаар
4 27.01. 2022. Ч\т.Трагедия дугайында билиг.   Конспект кылыр
5 28.01.2022. В.Кок-оол «Хайыраан бот».Каранын овур-хевири.Ч.Сайзыр-ры.   Овур-хевирге материал чыы