Родная литература 7

Допчут Анита Товуевна – учитель тувинского языка и литературы
7д,7е Родная литература

Дата Тема урока Ссылка на урок Дом задание
1 08.02.2022(7д) 09.02.2022(7е) Чогаадыг «Кызыл-Бөрттүг- Тывага чаартылгаларның киржикчизи» Чогаалга даянып алгаш,бижиир  
2 10.02.2022   Ш.Суваң «Чээн оол» Арын168 Номчуур

Хертек Сесимаа Дамбааевна, Тыва чогаал, 7з

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
5. 8.02.2022.  Ч\с Кызыл-Борттуг-Тывага чаартылгаларнын киржикчизи.   Дыннадыг кылыр.
 6. 11.02.2022.  Ш.М.Суван. «Чээн оол»Чечен чугаазы.   Ангыр-оолдун психологтуг байдалы.

7д,7е Родная литература

Дата Тема урока Ссылка на урок Дом задание
1 01.02.2022(7д) 02.02.2022(7е) К.К Кудажы «Кызыл-Бөрттүг» арын номчуур
2 03.02.2022   К.К Кудажы «Кызыл-Бөрттүг» арын номчуур

7и, 7ж классы – Родная литература

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание
1 01.02.2022 7ж Кызыл-Эник Кудажы «Кызыл борттуг» Стр.147-154 читать
2 03.02.2022 7ж Кызыл-Эник Кудажы «Кызыл борттуг» Стр.155-170 читать Ответить на 7 вопрос стр.167
3 03.02.2022 7и Кызыл-Эник Кудажы «Кызыл борттуг» Стр.147-154 читать
3 04.02.2022 7и Кызыл-Эник Кудажы «Кызыл борттуг» Стр.155-170 читать Ответить на 7 вопрос стр.167
№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание
1 08.02.2022 7ж Кызыл-Эник Кудажы «Кызыл борттуг» Стр.158-167 читать, вопрос 9 ответить письменно
2 10.02.2022 7ж Сочинение «Мой любимый герой»    
3 10.02.2022 7и Кызыл-Эник Кудажы «Кызыл борттуг» Стр.158-167 читать, вопрос 9 ответить письменно
3 11.02.2022 7и Сочинение «Мой любимый герой»  

7и, 7ж классы – Родная литература

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание
1 25.01.2022 «Чечен чугаа дугайында чугаа» Стр.142 конспект
2 27.01.2022 О.Сувакпит «Ыылар» стр.143-147 Наизусть выучить 1 часть, стр.143-144
3 28.01.2022 О.Сувакпит «Ыылар» Ответить на 1-2 вопросы письменно

Допчут Анита Товуевна – учитель тувинского языка и литературы

7д,7е Родная литература

Дата Тема урока Ссылка на урок Дом задание
1 25.01.2022(7д) 26.01.2022(7е) Чечен чугаа дугайында билиг арын 98 конспект
2 27.01.2022   О.О.Сувакпит  «Ыылар» арын 100 доктаадыр

7к класс

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 27 01.2022г. Сос каттыжыышкынынын грамматиктиг уткалары По платформе zoom Выучить правила Мергежилге 140, 245
2 29. 01.2022г. Сос каттыжыышкыннарынын чугула  созунун аайы-биле болуктери По платформе zoom Мергежилге 253
3 29.01.2022г. Б. Хоменмей «Чуу болганыл?» По платформе zoom Тондур номчуур, айтырыгларга харыылаар

Хертек С.Д.- учитель родного языка и литературы                                            

 Торээн чогаал

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1. 25.01.2022 Ч/т. Чечен чугаа дугайында билиг.   Конспект кылыр.
2. 28.01.2022 О.О. Сувакпит «Ыылар».   1 кезекти доктаадыр.
3. 01.02.2022. К-Э Кудажы «Кызыл-Борттуг».   1,2,3,4 эгелер.(сайгарар)
4. 04.02.2022 К-Э Кудажы «Кызыл-Борттуг».   5,6,7 эгелер.(сайгарар)